Kompetent personal garanterar trygg vård

Det är viktigt för oss att all personalen har den kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är också viktigt för oss att personalen trivs på sitt arbete så att vi kan bevara en stabil personalgrupp, vilket uppskattas bland våra brukare.

Personalen hos Förenade Care AB har utbildning och erfarenhet inom sina respektive arbetsområden. Största delen av personalgruppen är undersköterskor med adekvat utbildning, erfarenhet inom geriatrik, psykiatri och demenssjukdomar. Vi arbetar enligt mottot: omtanke, vänlighet, service. Personalen utför alltid sitt arbete på ett ansvarsfullt, kompetent och omtänksamt sätt, så att de boende kan känna att de befinner sig i en trygg miljö. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls.

Vikten av kompetent personal understryks när det rör sig om vård och omsorg för dementa. Särskilda krav ställs på personalen när det gäller kunskap, inlevelseförmåga och engagemang. Resurserna, omgivningarna och det personliga samspelet mellan vårdare och boende har anpassats särskilt till de behov som finns hos de dementa. Personalen är utbildad för att kunna erbjuda extra stimulans och aktiveringsmöjligheter.

En hög grad av kontinuitet i vardagen eftersträvas också för att ge ökad trygghet. Stabilitet i personalgruppen är också något som uppskattas av våra hemtjänstbrukare, vars tillit ofta bygger på att man lär känna den hemtjänstpersonal som kommer. För att brukaren ska kunna känna sig trygg bär vår hemtjänstpersonal dock alltid ett synligt ID-kort.

Vår hemtjänstpersonal arbetar direkt ute hos brukaren och har således ett ensamt arbete. Hemtjänstpersonalen kan plötsligt stå i en akut situation som fordrar ett mycket snabbt agerande. Vår personal har utbildning för att kunna utföra arbetet i enlighet med lagstiftningen och de yrkesmässiga regler som finns. De regler och riktlinjer som utarbetats inom branschen finns till för såväl brukarens som hemtjänstpersonalens trygghet och gäller bland annat medicingivning, lyft och förflyttning samt agerande vid eventuellt våld eller hot.

Kontakt

Robert Wikgren
Personalchef
Telefon 040-601 81 00