Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Care har utarbetat ett ledningssystem som är enhetligt för alla våra verksamheter och innefattar kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och arbetsmiljöledningssystem.

För att uppfylla Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem har Förenade Care valt att arbeta enligt ISO, International Organization for Standardization.

År 1999 certifierades Förenade Care enligt standarden ISO 9001 som ett av de första vårdbolagen i Sverige. Därefter har vi miljöcertifierats enligt ISO 14001 år 2006, och 2009 även arbetsmiljöcertifierats enligt OHSAS 18001. Vi är därigenom trippelcertifierade som ett av de första vårdbolagen i Sverige.

Därigenom garanterar vi att en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö bibehålls. Förenade Care satsar stort på att utveckla verksamheterna inom dessa områden och tillser att all personal är delaktig i detta.

Företaget har stor kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg, en god personalpolicy, närvarande chefer, engagerad personal, olika typer av regelbundna enkätundersökningar, uppföljningar m.m. som genererar i att vi snabbt upptäcker brister och åtgärdar dessa.

Vi arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet men också kontinuerligt med förbättringar och utveckling efter de rekommendationer som ges av Socialstyrelsen samt vår egen expertgrupp. Detta gör oss till ett av de bättre vårdbolagen i Sverige.

Vårt koncept är att bibehålla och utveckla en god kvalitet på våra verksamheter så att vårdtagare, närstående, uppdragsgivare och våra anställda tydligt upplever vårt motto: Omtanke - Vänlighet - Service


Vad innebär certifieringarna
Certifikatet innebär att verksamheten bedrivs med systematiserade rutiner och med processangreppssätt som utgångspunkt för utformning, implementering och underhåll av systemet.

Kravstandarden, ISO 9001, är kundinriktad och med utgångspunkt från denna kan verksamheten säkerställa att kundens önskemål översätts till tjänster som motsvarar kundens behov.

De övergripande målen i kravstandarden, ISO 14001, verkar som ett stöd i Förenade Cares arbete med miljö, att efterleva lagar och förordningar och för att kunna förebygga miljöföroreningar samt att miljöaspekter identifieras och miljöarbetet utvecklas.

Arbetsmiljöcertifieringen enligt OHSAS 18001 medför att arbetsmiljön säkerställs genom att systematiskt bedöma faror och risker och implementera förebyggande åtgärder som en del av det dagliga arbetet.


Revision och granskning av extern organisation
Förenade Care var ett av de första privata vårdbolagen som 1999 certifierades enligt kraven i ISO 9001 kvalitetsledningssystem. 2006 beslutade ledningen att även certifiera miljöarbetet och härigenom bidra till ett miljövänligt samhälle genom att öka miljömedvetenheten i personalgruppen samt beakta resurshantering och säkerställa att arbetet följer gällande miljölagstiftning. För att ytterligare förstärka sin position som attraktiv arbetsgivare valde ledningen att certifiera arbetsmiljön 2009.

En gång per år revideras ledningssystemet av ett externt certifieringsorgan som är godkänt av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, en statlig myndighet under både Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet, för att kontrollera att vi lever upp till de krav certifieringen ställer och att vi följer våra rutiner.


Extern revision sker på tre av våra verksamheter; Segevångsgården i Malmö, Victoria vårdboende i Malmö och Liljeforstorg i Uppsala samt ledningen på huvudkontoret. Dessa verksamheter omfattas av certifikatet men alla Förenade Cares verksamheter arbetar utifrån verksamhetssystemet och följs upp via intern revision.

Kontakt

Madeleine Lundström
Vice VD, Kvalitetschef
Telefon 040-601 81 00

Ledningsystemet hos Förenade Care AB certifieras av RISE som är ett av Swedac ackrediterat organ för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem samt ledningssystem för arbetsmiljö.

Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001
Certifikat OHSAS 18001


Revisionsrapport 2017

Revisionsrapport 2016
Revisionsrapport 2015

Revisionsrapport 2014

Kvalitetsbokslut 2016
Kvalitetsbokslut 2015

Kvalitetsbokslut 2014

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2012

Läs mer om RISE