Kvalitetsledningssystem för hög kvalitet i hela vårdprocessen

Kvalitet är kärnan i den vård och omsorg vi erbjuder. Vårt kvalitetsledningssystem finns inbyggt i alla våra arbetsmoment och aktiviteter. På detta sätt kan vi försäkra oss om att våra boende och klienter alltid upplever samma höga kvalitet i de tjänster vi utför.
Vårt kvalitetsledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem, samt våra uppdragsgivares förväntningar och utvärderingskriterier. Vi använder ett systemangreppssätt för kvalitet som är orienterat mot brukarna, vårdprocessen och resultatet. Kvaliteten mäts med valda kvalitetsindikatorer, bestämda intervall och metoder. De kvalitetsindikatorer vi använder oss av är konkreta, mätbara och har konstaterats fungera bra i sammanhanget. På basen av resultatet av mätningarna planeras och utförs ständiga förbättringar i verksamheten.

Vår inriktning är att bedriva vård och omsorg i så hemlik miljö som möjligt, skapa en trygg och trivsam atmosfär med välutbildad och serviceinriktad personal. Vi lägger stor vikt vid bemötande och attityder. Personalen behandlar vårdtagaren vänligt med omtanke, respekt samt värnar om integriteten. Det är viktigt att fråga och informera vårdtagare/närstående.

Vårdarbetet är inriktat på vårdtagaren och dennes behov. Resultatet skall vara nöjda vårdtagare, närstående och uppdragsgivare. Vi arbetar för att aktivt sammanföra vårdtagaren i en gemenskap så att vardagslivet kommer i fokus, med tidsbestämd underhållning och en meningsfull dag. Detta i sin tur gör att vårdtagaren blir mera aktiv och därigenom får en högre livskvalitet. En lyhördhet för vårdtagarnas och närståendes önskemål finns alltid.

Som ett tecken på vårt lyckade kvalitetsarbete certifierades Förenade Care till kvalitetsstandarden SE-EN ISO 9002:1994 år 1999. Vi var då ett av de allra första företagen i Europa vars vård- och omsorgstjänster blev kvalitetssäkrade och certifierade. Uppgraderingen till SE-EN ISO 9001:2000 skedde år 2003.
Uppgradering till SE-EN ISO 9001:2008 skedde år 2009.

Kontakt

Madeleine Lundström
Kvalitetschef
Telefon 040-601 81 00

 

Kvalitetsledningsystemet hos Förenade Care AB certifieras av SP som är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av kvalitets- och miljöledningssystem samt ledningssystem för arbetsmiljö.

 

Läs mera om SP

Se vårt certifikat

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2013

Revisionsrapport 2014