Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att de anställda alltid mår bra på sitt arbete. Detta uppnår vi genom ett medvetet aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

En bra arbetsmiljö uppnår vi bland annat genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal och avgångsintervjuer.

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbete bedrivs ute på de enskilda verksamheterna för att förebygga ohälsa, skada och olycksfall samt att verksamhetschefer, arbetsledare, arbetsplatsombud, personal och arbetsmiljöombud, ges möjlighet att hitta vägar för detta. Här krävs möjligheter till samverkan genom att dessa bildar en arbetsmiljögrupp och har regelbundna möten med information i arbetsmiljöfrågor för övrig personal.

Det är också viktigt att arbetsplatsombuden ges möjlighet att arbeta uppsökande inom sitt område på verksamheten.

I planeringsarbete vid organisationsförändringar, nya lokaler, nya arbetssätt etc. kommer arbetsplatsombuden in i ett tidigt skede samt när riskbedömningar görs.

Företaget strävar efter att minska riskerna vid våld och hot, stress och obekväma arbetsställningar. Genom en klar delegering av arbetsmiljöarbetet tydliggör vi ansvaret och arbetsuppgifterna, vilket ökar kvaliteten och minskar handläggningstiden vid arbetsmiljöfrågor.

I samband med delegeringar är det viktigt att de som mottar delegering har tillräcklig kompetens.


Det är viktigt att den enskilde arbetstagaren har innehåll och mening i sitt arbete och möjlighet att påverka sitt arbete, men också att var och en på en arbetsplats har ansvar för att arbetet präglas av omtanke, vänlighet och ömsesidig respekt gentemot varandra. Vi bevakar och följer tillämplig arbetsmiljölagstiftning och andra krav.

Vårt motto i hela verksamheten är: Omtanke - Vänlighet - Service