Personlig assistans

Personlig assistans

Vi är godkänd utförare inom personlig assistans av Inspektionen för vård och omsorg.

Syftet med personlig assistans är att den som har omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, med hjälp av personliga assistenter som är med delar av dagen eller hela dygnet.

Assistenterna hjälper till med grundläggande behov som personlig omvårdnad, påklädning, stöttning med att äta och att kommunicera. Assistans innefattar även stöd och hjälp med hushållsarbete, utöva fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner samt att vara delaktig i samhället m.m.

Målet är att den enskilde ska kunna leva som andra. Assistansen ska vara personligt utformad och den enskilde har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent, hur hjälpen ska vara utformad och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.


Stöd till att Leva Livet

Förenade Cares viktigaste uppgift är att genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet ge våra uppdragsgivare möjlighet att berika sin vardag. Tillsammans med den enskilde formar vi individuella lösningar och ger motivation för att kunna Leva Livet.

Vi på Förenade Care erbjuder assistans för en självständig vardag och ökad livskvalitet. Den goda assistansen skapar vi tillsammans, efter varje enskild persons förutsättningar, behov och önskemål.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund som innebär:
• Självbestämmande - möjlighet till att kunna leva ett självvalt och oberoende liv
• Meningsfull tillvaro och sammanhang - livet utformas efter möjligheter, önskemål och behov
• Trygghet
• Respekt för privatliv och personlig integritet
• Individanpassning och delaktighet - skräddarsydd assistans för en självständig vardag
• Gott bemötande
• Insatser av god kvalitet - Ditt val & Din vardag - vårt kvalitetsuppdrag

Förenade Cares motto: Omtanke-Vänlighet-Service
Vårt motto utgör ramarna och stöder oss att lösa arbetsuppgifterna på ett kreativt och framtidsinriktat sätt. De definierar vårt förhållningssätt gentemot våra uppdragsgivare och andra samarbetspartners. Det är därför viktigt för oss att förankra mottot som en del av företagskulturen i hela organisationen.

Omtanke
Omtanke i vård och omsorg innebär för oss på Förenade Care ett empatiskt förhållningssätt till den enskilde och hans eller hennes närstående. Vi tycker att det är viktigt att visa stor lyhördhet för värderingar, förutsättningar och behov, och vi lägger vikt vid såväl närhet som närvaro i kontakten mellan den enskilde och personalen. Vår personal beaktar att kunden befinner sig i beroendeställning och arbetar med lyhördhet och empati så att bemötandet upplevs respektfullt. Vi finns alltid som ett stöd för att den enskilde skall kunna leva utifrån sin identitet och personlighet vilket innebär ett värdigt liv.

Vänlighet
Hos Förenade Care får den enskilde och dennes närstående alltid ett vänligt bemötande. Ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande skapar tillit och förtroende. Det är viktigt för oss att såväl den enskilde som de närstående vet att de alltid är i trygga händer hos oss så att de kan uppleva välbefinnande i tillvaron.

Service
Vi förtjänar alla omsorg som anpassas till våra individuella behov. Hos Förenade Care är vi flexibla, och vi eftersträvar alltid att leverera tjänster som motsvarar den enskildes och de närståendes behov. Vi har öga för de små detaljerna som gör vardagen lättare.


Kontakt

Karolina Lindqvist
Verksamhetschef
Telefon 0739-015 518 
   en del av Förenade Care

Här finns vi