Corona

Corona Förenade Care

3 SEP
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av en annan typ av myndighetsstöd. Uppdraget ska vara klart senast den 15 september 2020. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga besöksförbudet till och med den 30 september 2020.
Hösten närmar sig vilket innebär att utomhusbesök kan vara svårare att utföra med ändrade väderförhållanden.
Det är en mycket svår situation för boende/kunder och närstående att inte få ha frihet i att kunna besöka varandra, åka på utflykt mm. Vi förstår verkligen det och försöker ordna säkra besök på bästa sätt i dialog med dem det berör.
Att följa utvecklingen och direktiven våra myndigheter ger är högt prioriterade för att kunna vara följsamma i kommande förändringar. Våra verksamheter samverkar också med regionala myndigheter och vårdgivare för att anpassa efter deras anvisningar.
Vi är måna om att våra boende/kunder har en god vardag även om dessa måste anpassas efter rådande omständigheter. Våra Leva Livet inspiratörer och aktivitetsansvariga arrangerar tillsammans med personalen aktiviteter under trevliga och säkra former.
Vi välkomnar frågor och funderingar för att kunna ge stöd och information. I första hand kontaktas respektive verksamhetschef men det går också bra att lämna synpunkter på info@forenadecare.com
Vi fortsätter att hålla i och hålla avstånd och se fram emot en bättre tid med stort hopp om att få mötas i mer normala riskfria förhållanden! Stort tack!

23 JULI
Socialstyrelsen har uppdaterat de allmänna råden om undantag från besöksförbudet på äldreboende
Besöksförbudet gäller i dagsläget tom 31 augusti 2020. Förenade Care vill informera om vårt förhållningssätt till detta.
Socialstyrelsen rekommenderar att äldreboenden i första hand tar emot besök utomhus och att besök inomhus i verksamheten behöver vara mer strikt motiverade. En bedömning av om ett besök är möjligt behöver ta hänsyn till både den boendes behov av ett fysiskt besök och verksamhetens förmåga att genomföra det på ett säkert sätt.
Ett tillägg för undantag har gjorts för personer som kan uppvisa antikroppar efter genomgången Covid -19. Ett krav är att det ska vara provtagningsanalyser med hög prestanda enligt Folkhälsomyndighetens vägledning. Trots att antikroppar kan påvisas så ska gällande riktlinjer med handtvätt, avstånd mm ändå följas.
Vi följer undantagen vad gäller behov av besök i livets slut men då det kvarstår en bristande tydlighet i vilka provtagningsanalyser som har tillräckligt hög prestanda så har Förenade Care valt att prioritera försiktighetsprincipen för övrigt.
Det innebär att vi i dagsläget inte gör några undantag från besöksförbudet vad gäller för personer som kan påvisa antikroppar. Vi prioriterar och fokuserar på att göra de besök som sker på ett säkert sätt efter den boendes och verksamhetens förutsättningar.
De boendes välmående är målet för allt vårt arbete och vi värnar om våra sköra äldre som bor i våra verksamheter och fokuserar på att undvika smitta av Covid – 19 så långt det är möjligt. För att understryka vikten av sociala kontakter så planerar ansvariga för våra verksamheter att besök kan ske på ett säkert sätt efter rådande omständigheter. Det kan vara besök utomhus, med plexiglas, digitala besök mm.
Vi hoppas på allas förståelse och samverkan för att så långt det är möjligt skydda våra sköra äldre och ändå ge dem en möjlighet att leva livet med omtanke, vänlighet och service enligt vår värdegrund.
Vi håller i och håller avstånd för att se fram emot den tid som kommer att komma efter denna tid med ett hopp om att få mötas i mer normala riskfria förhållanden! Stort tack!

23 JUNI

Covid -19 och den stundande sommar
Då har sommaren anlänt och den kommer att vara annorlunda i år i samband med pågående pandemi med Covid -19.
Regering har förlängt besöksförbudet i alla Sveriges äldreboende t.o.m. den 31 augusti och vi följer så klart direktivet för att på bästa sätt skydda våra sköra äldre. Den sociala distansen påverkar alla och ger konekvenser i olika aktiviteter bl.a. i att kunna hålla kontakt mellan varandra. Vi lägger därför stor vikt på att samverka med boende och närstående för att försöka hitta olika lösningar att umgås med fokus på att både bryta social isolering och att förhindra smittspridning. Viktigast är att hålla armlängds avstånd, vara noga med basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning i de tillfällen där det krävs. Det är viktigt att hitta stunder av glädje och social gemenskap i vardagen trots en pandemi som pågår. Våra Leva Livet inspiratörer anpassar sitt utbud i förhållande till de regler som råder i pandemin.
Om en smitta trots alla förebyggande åtgärder ändå lyckas att ta sig in sker en nära samverkan mellan verksamhetsansvariga, Vårdhygien, Smittskydd och den läkarorganisation som ansvarar för den medicinska vården på boendet. Åtgärderna fokuserar på att ge den boende en individuell medicinsk vård och behandling, begränsa att smittan sprids inom boendet med smittspårning, boende och personal provtas för att identifiera ev. pågående smitta samt isolering av de som är sjuka och misstänkt smittade. Vi lägger stor vikt att ha en nära samverkan med berörda närstående i dessa situationer.
Vi hoppas så klart på att det blir fint väder men sommar kan innebära en risk för värmebölja som ger ytterligare påfrestning på en redan ansträngd situation för våra sköra äldre. Ett systematiskt arbete sker alltid inför varje sommar med förebyggande åtgärder för att minimera hälsoeffekterna av värmestress för våra boenden. Vi följer även här Folkhälsomyndighetens vägledning och gör riskanalyser och handlingsplaner. Det som kan komma att försvåra för verksamheterna i samband med pandemin och arbetet med att förhindra smitta är att fläktar inte ska användas i gemensamma utrymmen då det finns en ökad risk för smittspridning av viruset när luften sprids med fläktarna. Vi förbereder våra verksamheters utrymmen och boendes lägenheter i samverkan med närstående med åtgärder som på bästa sätt kan minska värmen inomhus. En värmebölja kan även bli påfrestande för personalen då skyddsutrustning måste användas som i sin tur genererar ökad värme.
Vi arbetar på samma sätt vad gäller att minska smittspridning och åtgärder vid värmebölja när det gäller personer som bor i ordinärt boende som har hemtjänst eller personlig assistans. Här behöver åtgärder anpassas efter den enskildes förutsättningar i det egna hemmet. Samverkan sker även här med närstående efter den enskildes önskan.
Har du några frågor eller annat du vill delge oss så är du välkommen att antingen kontakta ansvarig verksamhetschef alternativt skicka in din synpunkt till info@forenadecare.com
Vi önskar alla en fin sommar och hoppas att den blir så bra det går i denna svåra tid vi befinner oss i!

25 MAJ
Uppdatering gällande coronavirus

Nu har det gått drygt tio veckor sedan vi införde besöksstopp på våra verksamheter på grund av smittspridningen i samhället av coronaviruset. Vi förstår att det kan vara svårt att inte få träffa sina nära och kära så som man brukar, men samtidigt är det oerhört viktigt att vi skyddar våra mest sårbara äldre. På våra boenden försöker vi så långt det går att leva livet som vanligt. Vi hjälper gärna till med att koppla upp er med er närstående via telefon eller digitalt såsom Lifesize, Skype eller Facetime. Nu har vi även på flera boende utrustat oss med skyddsväggar av plexiglas som gör det möjligt för boende att möta sina anhöriga på ett mer personligt och levande sätt.
För att se vad som händer på våra verksamheter följ oss gärna på Instagram, ett enskilt boende hittar du genom att söka på forenadecare_verksamhetens namn.
För våra medarbetare gäller fortsatt att de ska vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi vill bara ha frisk personal på arbetsplatsen då det är viktigt att skydda både boende och personal från smitta.
Utöver det följer vi som vanligt basala hygienrutiner som bl.a. innebär noggrann handhygien och rekommenderad skyddsutrustning i nära vårdarbete. Nu fokuserar vi ytterligare på det för att förhindra smittspridning och beredskap finns för att vidta ytterligare åtgärder där behov finns som exempelvis isoleringsprocesser och användning av visir och/eller munskydd om behovet uppstår.
Vår ledning har regelbundna möten för uppdatering om situationen på våra verksamheter, vi följer fortsatt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd/Vårdhygien och vid behov kan snabba beslut tas utifrån myndigheters direktiv och rekommendationer.
Om du har frågor eller känner dig orolig kring din närstående är du välkommen att kontakta respektive verksamhetschef på aktuell verksamhet. Information om situationen för andra än din egen närstående på boendet påverkas av att vi jobbar under sekretesslagen som begränsar utlämnande av information.

26 MARS
Åtgärder mot smittspridning

Med anledning av coronavirusets spridning i samhället vill Förenade Care informera om de åtgärder vi vidtar i våra verksamheter och för vår personal.
De fakta som finns, om vem som drabbas hårdast av viruset, visar att det framförallt är äldre som är riskutsatta. Därför gör vi allt vi kan för att minska risken för smittspridning till våra äldre.
På våra boenden är besöksförbud infört som generell regel. Detta kan omprövas i särskilda situationer. Det görs då av verksamhetschef på verksamheten.
Inom hemtjänst och personlig assistans har vi en ökad vaksamhet på hur de vi stödjer mår.
Medarbetare som uppvisar symtom på influensa (hosta, snuva, halsont, feber) oavsett om de har varit i riskområde, definierat land av WHO, eller i Sverige ska stanna hemma och kontakta 1177.
Basala hygienrutiner, med noggrann handhygien, är den åtgärd som i nuläget på bästa sätt kan förhindra smittspridning. I alla verksamheter förtydligas detta arbetssätt.
Förenade Care följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
STOPP! Vi har infört besöksförbud p.g.a. förhöjd smittrisk! Hjälp oss med att skydda våra boende och personal genom att respektera vårt besöksförbud, tack.

19 MARS
Se SVTs reportage från Förenade Care Almgårdens hemtjänst i Vellinge.

svt reportage Almgarden hmtj