Uppgraderade i arbetsmiljöledning

I november fick vi våra nya ISO-certifikat. Det innebar omcertifiering av kvalitetsledning (ISO 9001:2015), och miljöledning (ISO 14001:2015). Dessutom uppgraderas vi i arbetsmiljöledning till den nya ISO 45001:2018. Övergången till den nya arbetsmiljöstandarden har för vår del inte varit så stor. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen gör att vi i stort redan uppfyller kraven i standarden. Vi har dock förtydligat ledningens ansvar och engagemang, vår arbetsmiljöpolicy är uppdaterad och vi är på väg att införa ett digitalt verktyg för uppföljning av arbetsmiljöprestandan. Med detta hoppas vi att vi ska fortsätta var en attraktiv arbetsgivare så vi kan locka och behålla våra medarbetare.

Förenade Care är trippelcertificerade

Förenade Care är ett av få vårdbolag som är trippelcertifierade; för kvalitetsledning (enligt ISO 9001:2015), miljöledning (enligt ISO 14001:2015) och arbetsmiljöledning (enligt ISO 45001:2018). Redan 1999 certifierades vi gällande kvalitetsledning, 2006 blev vi miljöcertifierade och 2009 även arbetsmiljöcertifierade.
En gång per år revideras ledningssystemet av ett externt certifieringsorgan, godkänt av Swedac. De granskar om vi lever upp till de krav certifieringen ställer och att vi följer våra rutiner.
Den externa revisionen sker på de tre vårdboendena; Segevångsgården och Victoria vårdboende i Malmö, på Liljefors Torg 4 i Uppsala samt vårt huvudkontor. Dessa verksamheter omfattas av certifikatet, men alla Förenade Cares verksamheter arbetar utifrån ledningssystemet och följs upp via interna revisioner i verksamheterna. På detta sätt garanterar vi att vi har ett systematiskt arbetssätt för att uppnå och bibehålla en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö.