Arbetsmiljö

Vår målsättning är att de anställda alltid mår bra på sitt arbete. Detta uppnår vi genom ett medvetet aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

Arbetsmiljöpolicy

En bra arbetsmiljö uppnår vi bl.a. genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal och avgångsintervjuer.

Vi strävar efter att arbetsmiljöarbete bedrivs ute på de enskilda verksamheterna för att förebygga ohälsa, skada och olycksfall samt att verksamhetschefer, arbetsledare, arbetsplatsombud, skyddsombud, personal och arbetsmiljöombud, ges möjlighet att hitta vägar för detta.
Här krävs möjligheter till samverkan genom att dessa bildar en arbetsmiljögrupp och har regelbundna möten med information i arbetsmiljöfrågor för övrig personal.

Det är också viktigt att arbetsplats/skyddsombuden ges möjlighet att arbeta uppsökande inom sitt område på verksamheten.

I planeringsarbete vid organisationsförändringar, nya lokaler, nya arbetssätt etc. kommer arbetsplats/skyddsombuden in i ett tidigt skede samt när riskbedömningar görs.

Det är viktigt att den enskilde arbetstagaren har innehåll och mening i sitt arbete och möjlighet att påverka sitt arbete, men också att var och en på en arbetsplats har ansvar för att arbetet präglas av omtanke, vänlighet och ömsesidig respekt gentemot varandra.

Vi bevakar och följer tillämplig arbetsmiljölagstiftning och andra krav.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info