Ekonomi

 

Det gångna året har präglats av pandemin som har påverkat oss i hög grad under större delen av 2020. Vi har tvingats att ställa om organisationen och våra verksamheter utifrån nya förutsättningar med många förändringar, där vi alla hamnade i en helt ny situation. Våra verksamheter har fått lägga betydande resurser på att prioritera arbetsuppgifter såsom smittspårning, kohortvård, bemanningsfrågor kopplat både till avgränsningar och högre sjukfrånvaro, samt inköp av skyddsutrustning. Vi har utifrån gällande riktlinjer sökt och fått beviljat statsbidrag kopplade till ökade kostnader för bl.a. skyddsutrustning och ökad bemanning. I slutet av året har vi också påverkats av en minskad beläggning på en del av våra boenden. Trots ett ansträngande år har vi lyckats att uppfylla våra mål 2020 samt ställa om vår organisation utifrån nya förutsättningar.

Vi har haft framgång med nya uppdrag som tecknats för Skurup, Östersund, Krokom och Vaxholm. Vi har fått ytterligare uppdrag i Vellinge kommun genom att driva St. Knut och Aspens äldreboende, där vi nu är kommunens huvudleverantör av vårdtjänster för äldre.

Vi har under året också förlängt ett antal kontrakt t.ex. i Höganäs, Årjäng, Åtvidaberg och Vellinge. I Vellinge kommun driver vi nu Sveriges första demensby med planerad invigning sommaren 2021.

Vi har startat upp HSL i Uppsala med jourverksamhet, hemvård och sjuksköterska natt. Vi har också utvecklat vår jourverksamhet i region Sydväst med bemanning i egen regi för att minimera inhyrning av personal. Verksamheten i Staffanstorps kommun har utökats med dagverksamhet under året.

ASiH har utvecklats tillfredsställande med ett ökat remissinflöde och vi planerar nu för ytterligare utveckling i Norrtälje. Avtalen vi har med Malmö stad för våra sociala boenden har förlängts och under året har det också utökats med Nattvilan.

Vi fortsätter utvecklingen av vårt segment Personlig Assistans genom ökat fokus på kvalitet och trygghet samt möjligheter att erbjuda helhetslösningar.

Vi ser fortsatt fördelarna med vårt fokus på kvalitet och vårt ledningssystem som inger förtroende hos våra beställare och ger ramarna i verksamheterna med tydliga rutiner och riktlinjer. Som ett av de få, eller rent av det enda företag i vår bransch av denna storlek, är vi fortsatt trippelcertifierade och samtliga våra verksamheter arbetar utifrån vårt certifierade ledningssystem.

Vid extern revision under våren uppgraderade vi vårt certifikat för arbetsmiljö till den nya standarden och vi blev också omcertifierade inom både kvalitet och miljö.

Vi vann årets kvalitetspris i Uppsala kommun och där också en av våra anställda blev utsedd som årets handledare vid sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet.

Projekt Gemenskap, med skärmar för digital kommunikation för boende, som lanserades 2019 har under året utvecklats och under pandemin har flera boenden fått ytterligare utrustning för att möjliggöra ännu bättre digitala möten med nära och kära oavsett var dessa befinner sig.

"Projektet Silk Road" - ett integrationsprojekt för att underlätta arbetskraftsbehovet inom hälsovårds- och omsorgssektorn, som vi startade tillsammans med ett finskt-filippinskt familjeföretag för ett par år sedan går vidare. Ytterligare 20 sjuksköterskor från Filippinerna är inplanerade att komma men p.g.a. pandemin så är projektet vilande.

Vi har under året genomfört en omorganisation då vi inrättat en ny och samlad funktion, Vård- och kvalitetschef som har anställts i samband med en pensionsavgång. Utöver detta har en IT-chef, Redovisningschef, ny MAS för Skåne och en Lönechef rekryterats.

Med denna omorganisering planerar vi för att fördela resurserna på bästa sätt och ta tillvara de utmaningar som framtiden innebär.

Vår tidigare VD och Koncerndirektör Christer Henriksson som under 23 år drivit och utvecklat Förenade Care till det fina företag som det är idag har nu gått i pension. Jag vill rikta mitt stora tack till Christer för alla hans insatser för Förenade Care och för den välplanerade introduktion och överlämning som skett.

Det är glädjande att våra ägare, familjen Krogh, ytterligare vill befästa sin ställning på marknaden och frigör resurser som ger oss möjligheter både till förvärv och ökade investeringar inom befintlig marknad,

Jag vill framföra mitt och ledningens varma tack till alla våra engagerade och kompetenta medarbetare för deras insatser i mötet med våra kunder. Året har dessutom, utifrån pandemins påverkan, inneburit stora utmaningar och påfrestningar för alla våra medarbetare där var och en gjort sitt yttersta för att anpassa sig till rådande situation. Jag vill också rikta ett tack till ägare och styrelse för det förtroende de visat under innevarande verksamhetsår.

Slutligen vill jag förmedla att jag känner stor tillförsikt inför framtiden och har stora förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling för Förenade Care som ett av de kvalitativt bästa vårdföretagen i Sverige.

Med vänliga hälsningar

Madeleine Lundström
Verkställande direktör

Årsrapporter

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post