Ekonomi

Förenade Care fortsätter sin framgångsrika resa och vårt ledningssystem vinner förtroende bland våra beställare.

christer henriksson förenade care sverige

Förenade Care fortsätter sin framgångsrika resa och vårt ledningssystem vinner förtroende bland våra beställare. Som ett av de få, eller rent av det enda företag i vår bransch med denna storlek, har vi trippelcertifikat, samtliga våra verksamheter är trippelcertifierade och arbetar utifrån vårt certifierade verksamhetssystem.

Vi kan med stor tillfredsställelse konstatera att vårt koncept vinner ökat förtroende hos våra beställare och vi har förlängt flera av våra kontrakt t ex i Höganäs kommun. Under året förvärvade vi Sjöstjärnan AB i Malmö, ett vård- och omsorgsboende, där vi också är ägare av fastigheten.

Vår verksamhet Vilhelms Gård, som vi driver på uppdrag av Knivsta kommun utmärkte sig under året och fick utnämningen ”Årets Boendechef” i White Guide Senior 2017.

Fortsatt fokus sker av vårt segment Personlig Assistans, där vi stadigt växer med fokus på kvalitetsutveckling och kundnöjdhet.

Under året har vi också ökat vår synlighet på sociala medier och i en rad rikstäckande dagstidningar.

Vi har förstärkt vår organisation med flera stabsfunktioner och är rustade för att öka vår genomslagskraft i både kommuner och landsting.

Vi fortsätter med våra kompetensutvecklingsdagar för personal och ledning vilket resulterar i nöjdare personal med ökad kontinuitet som följd.

Verksamhetsåret har präglats av kontrollerad tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi har uppnått våra högt ställda mål. Vi kommer att öka intensiteten inför 2018, bredda vårt koncept med ytterligare nya segment och fördjupa satsningar på redan befintliga verksamhetsområden.

Det är med glädje vi kan konstatera att våra ägare, familjen Krogh, ytterligare vill befästa sin ställning på marknaden och frigör resurser som ger oss möjligheter både till förvärv och ökade investeringar inom befintlig marknad.

Slutligen vill jag framföra mitt och ledningens varma tack till våra kompetenta medarbetare för deras utomordentliga engagemang och förtjänstfulla arbete. Jag vill rikta ett tack till ägare och styrelse för det förtroende de visat under innevarande verksamhetsår.


Med vänliga hälsningar

Christer Henriksson
Verkställande direktör

Årsrapporter

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info