Värdegrund och motto

Vår värdegrund fungerar som riktlinjer i verksamheten, för personalens förhållningssätt gentemot den enskilde samt inspirerar till utveckling av kvalitetsledningsarbetet. Den synliggörs, förtydligas och är föremål för interna revisioner. Förenade Cares värdegrund utgår ifrån den nationella värdegrunden.

värdegrund motto

Vi har värdegrundsledare i alla våra verksamheter som implementerar Förenade Cares värdegrundskoncept på respektive verksamhet och arbetar aktivt med värdegrundsfrågorna tillsammans med värdegrundsteamet.

Vi har uppföljning av värdegrunden via våra kundenkäter en gång per år som redovisas på boende- och närstående möte och i personalgruppen samt vid ledningens genomgång. Vi erbjuder individuell värdegrundsplan till den enskilde och den närstående i samband med inflyttning.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Detta gör vi genom att utbilda och stimulera vår personal till att ha ett gemensamt synsätt på vården och servicen. Vårt motto Omtanke – Vänlighet – Service genomsyrar hela verksamheten.

Värdegrunden innehåller sju värdeord:

  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang
  • Respekt för privatliv och integritet
  • Individanpassning och delaktighet
  • Gott bemötande
  • Insatser av god kvalitet

 

Förenade Cares motto

Vårt motto Omtanke - Vänlighet - Service är vår ledstjärna i vårdarbetet och vi eftersträvar alltid att handla i enlighet med detta. Mottot definierar vårt beteende gentemot våra kunder, medarbetare och andra samarbetspartners. Det är därför viktigt för oss att förankra mottot som en del av företagskulturen i hela organisationen.

Omtanke

Omtanke i omsorgen innebär för oss på Förenade Care ett empatiskt förhållningssätt till den enskilde och hans eller hennes närstående. Vi tycker att det är viktigt att visa stor lyhördhet för värderingar, förutsättningar och behov, och vi lägger vikt vid såväl närhet som närvaro i kontakten mellan den enskilde och personalen. Vi finns alltid som ett stöd för att den enskilde skall kunna leva utifrån sin identitet och personlighet vilket innebär ett värdigt liv.

Vänlighet

Hos Förenade Care får den enskilde och dennes närstående alltid ett vänligt bemötande. Ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande skapar tillit och förtroende. Det är viktigt för oss att såväl den enskilde som de närstående vet att de alltid är i trygga händer hos oss så att de kan uppleva välbefinnande i tillvaron.

Service

Vi förtjänar alla omsorg som anpassas till våra individuella behov. Hos Förenade Care är vi flexibla, och vi eftersträvar alltid att leverera omsorgstjänster som motsvarar den enskildes och de närståendes behov. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd ska ges. Vi har öga för de små detaljerna som gör vardagen lättare.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post