Vellinge hemsjukvård

På uppdrag av Vellinge kommun ansvarar Förenade Care för hemsjukvården i kommunen. Uppdraget omfattas av omvårdnadsinsatser, förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel, samordning vid utskrivning och demenssjuksköterska.

Med tvärprofessionella team bedriver Förenade Care hälso- och sjukvård samt rehabilitering i hemmet. Vi utför omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser samt uppföljning och dokumentation enligt gällande lagstiftning. Teamet arbetar med att främja en god och säker vård. Arbetet präglas av ett salutogent, flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt med den enskildes behov i centrum.

Förebyggande hembesök

Du som fyller 80 år under året och som inte har någon kontakt med kommunens omsorgsavdelning kommer att kontaktas av personal från Förenade Care. Vi erbjuder ett kostnadsfritt förebyggande hembesök med informationssamtal för att öka möjligheten att göra dig trygg och säker i hemmet.

Hemsjukvård

Du kan få sjukvård och rehabilitering i ditt hem när du på grund av sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral eller läkare på egen hand eller med stöd. Kontakta din läkare på vårdcentralen för bedömning. Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar. De kan bland annat hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och läkemedel. Omvårdnadsinsatser och specifik rehabilitering kan även utföras av omvårdnadspersonal på delegation av legitimerad personal.

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral kan du få stöd med träning och rehabilitering i hemmet. Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster gör en bedömning och utformar därefter träning och rehabilitering efter ditt behov. Detta görs tillsammans med dig.

Hjälpmedel

Du som är folkbokförd i Vellinge kommun, är över 20 år och har svårt att klara din vardag, kan behöva hjälpmedel för att öka din självständighet. Du kan då få låna hjälpmedel för att underlätta din vardag och för att bo kvar i din invanda miljö. Exempel på hjälpmedel kan vara rollator, rullstol eller duschpall.
Vellinge kommun tar ut en mindre avgift varje månad för lån av hjälpmedel.

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som utifrån en behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet. Du får låna hjälpmedlet så länge du har behov av det. Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns det även möjlighet att få sin bostad anpassad. För kontakt med handläggare för bostadsanpassning ring telefon 040-42 50 00.

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom elrullstolar och vissa andra hjälpmedel sköts av Region Skåne.

Kontakta oss i god tid inför en operation om du tror att du behöver få hjälpmedel utprovade, telefon 040-42 50 00.

Ditt ansvar när du lånar ett hjälpmedel
Du ansvarar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet, som att byta däck och slang på rullstol. Om du upptäcker något fel på hjälpmedlet ska du genast kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Återlämna hjälpmedel
När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det snarast återlämnas rengjort till hjälpmedelsåterlämningen på Perstorpsgatan 20, den röda träbyggnaden, i Vellinge. Öppet varje dag, även på helger, afton och röda dagar kl. 07.00-17.00.

Om du inte är folkbokförd i kommunen
Du som inte är folkbokförd i Vellinge kommun har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via Sodexo Hjälpmedel, telefon 010-250-69-00.
För övriga hjälpmedel hänvisas till din hemkommun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterska kan ge stöd och råd till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig. Du som är orolig över symtom på minnessvikt men inte har diagnos kan vända dig till demenssjuksköterskan som kan lotsa dig rätt och förmedla kontakt med biståndshandläggare, hemsjukvård, primärvård eller anhörigstöd. Demenssjuksköterskan kan även göra hembesök.

Avgifter

På Vellinge kommuns hemsida hittar du information om avgifter inom vård och omsorg. https://vellinge.se/omsorg-stod/ovrig-information/avgifter/

 

En djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

hemsjukvård

Kontakt

Christina Bull Verksamhetschef
Telefon: 040-42 57 40
E-post: christinabu@forenadecare.com

Förenade Care Vellinge hemsjukvård
Kungstorpsgränden 3, 236 32 Höllviken

Gruppledare tel. 040-42 50 88
Demensjuksköterska tel. 040-63 54 747

Du kan även kontakta oss via Vellinge kommuns växel tel. 040-42 50 00.